or Clear

ProjectPackagesVersion-ReleaseMaintainerLast Update
zsneszsnes1.51-17grendizer (Alex Burmashev) alex.burmashev@rosalab.ru2017-02-20 16:05:24 UTC
zsshzssh1.5c-11grendizer (Alex Burmashev) alex.burmashev@rosalab.ru2017-02-20 02:54:14 UTC
zstdlib64zstd-devel, lib64zstd1, libzstd-devel, libzstd1, zstd, zstd-debuginfo1.4.3-1victorr2007 (Victor Ryzhikh) victorr2007@yandex.ru2019-09-10 03:35:12 UTC
zsynczsync, zsync-debuginfo0.6.2-4grendizer (Alex Burmashev) alex.burmashev@rosalab.ru2017-02-19 22:35:26 UTC
zulucryptlib64zulucrypt-devel, lib64zulucrypt-exe1.2.0, lib64zulucrypt1.2.0, lib64zulucryptpluginmanager1.0.0, libzulucrypt-devel, libzulucrypt-exe1.2.0, libzulucrypt1.2.0, libzulucryptpluginmanager1.0.0, zulucrypt, zulucrypt-debuginfo5.7.0-5victorr2007 (Victor Ryzhikh) victorr2007@yandex.ru2019-10-11 11:41:13 UTC
zutilszutils1.6-1grendizer (Alex Burmashev) alex.burmashev@rosalab.ru2017-04-17 16:50:37 UTC
zvbilib64zvbi-devel, lib64zvbi0, libzvbi-devel, libzvbi0, zvbi, zvbi-debuginfo0.2.35-3abondrov (Andrey Bondrov) andrey.bondrov@rosalab.ru2017-02-05 11:40:14 UTC
zvvonlinetvzvvonlinetv3.2-6victorr2007 (Victor Ryzhikh) victorr2007@yandex.ru2019-08-08 07:35:42 UTC
zxing-cpplib64ZXingCore-devel, lib64ZXingCore0, libZXingCore-devel, libZXingCore0, zxing-cpp, zxing-cpp-debuginfo0.0.20181126-2dsilakov (Denis Silakov) denis.silakov@rosalab.ru2018-11-27 09:47:21 UTC
zygribzygrib, zygrib-debuginfo, zygrib-maps-high6.2.3-6grendizer (Alex Burmashev) alex.burmashev@rosalab.ru2017-02-20 00:45:27 UTC
zynaddsubfxzynaddsubfx, zynaddsubfx-debuginfo, zynaddsubfx-dssi, zynaddsubfx-lv2, zynaddsubfx-vst3.0.3-1grendizer (Alex Burmashev) alex.burmashev@rosalab.ru2018-01-20 16:51:21 UTC
zynjackuzynjacku, zynjacku-debuginfo6-6grendizer (Alex Burmashev) alex.burmashev@rosalab.ru2017-02-19 05:52:31 UTC
zzipliblib64zziplib-devel, lib64zziplib0, libzziplib-devel, libzziplib0, zziplib, zziplib-debuginfo0.13.69-1din (Dmitry Fedorov) d.fedorov@ntcit-rosa.ru2019-10-13 16:22:23 UTC
zzufzzuf, zzuf-debuginfo0.15-3grendizer (Alex Burmashev) alex.burmashev@rosalab.ru2017-02-19 11:15:20 UTC